ابلاغ سیاست های جمعیتی و نیز در اجرای قانون حمایت از خانواده و حمایت از  جوانی جمعیت

ابلاغ سیاست های جمعیتی و نیز در اجرای قانون حمایت از خانواده و حمایت از جوانی جمعیت

برگزاری جلسه شورای آموزشی دانشکده در مردادماه 1401

برگزاری جلسه شورای آموزشی دانشکده در مردادماه 1401

پیام سرپرست دانشکده پیراپزشکی، به مناسبت «پایان نیمسال دوم سال تحصیلی 1401-1400»

پیام سرپرست دانشکده پیراپزشکی، به مناسبت «پایان نیمسال دوم سال تحصیلی 1401-1400»

 صلی الله علیک یا ابا عبدالله الحسین(ع)

صلی الله علیک یا ابا عبدالله الحسین(ع)

آمار معاونت آموزشی دانشکده پیراپزشکی

تعداد دانشجویان
علوم آزمایشگاهی
هوشبری
تکنولوژی اتاق عمل
فوریتهای پزشکی

اخبار و اطلاعیه ها

میز خدمت

معرفی دانشکده پیراپزشکی

ساختار اداری و اجرایی دانشکده پیراپزشکی

برنامه های درسی و کارآموزی

سرفصل دروس

لینک سامانه های آموزشی

لینکهای مربوط به پژوهش

آئین نامه ها، فرمها و فرایندها

پرسشهای متداول