آیین نامه رفتار و پوشش دانشجو به شرح ذیل قابل مشاهده و دانلود می باشد