تلفن دفتر ریاست دانشکده پیراپزشکی

02531971136

ارتباط با ریاست دانشکده