ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو

معیارهای ارزیابی

ماده 1 : ارزیابی پیشرفت دانشجو در هر درس بر اساس میزان حضور و فعا لیت در کلاس، انجام فعالیت های آموزشی و نتایج امتحانات بین نیمسال و پایان نیمسال صورت می گیرد و استاد هر درس مرجع ارزیابی دانشجو در آن درس است.

تبصره: برگزاری امتحان کتبی پایان نیمسال برای هر درس نظری الزامی است.

ماده 2 : ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو در واحدهای کارآموزی و کارآموزی در عرصه با توجه به موارد زیر انجام م یشود:

1 - رعایت اخلاق اسلامی و حرفه ای و حفظ شئون دانشجویی و حسن رابطه با بیماران و مراجعین و کارکنان واحد مربوط

2 - حضور مرتب و تمام وقت

3 - دقت و احساس مسؤولیت در انجام امور محوله طبق ضوابط واحد مربوط

4 - افزایش مهارت و بهره گیری دانشجو از واحدهای کارآموزی و کارآموزی در عرصه

5 - شرکت در امتحانات پایانی واحدها و کسب نمره لازم

ماده 3 : نتیجه ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو، بر اساس مفاد مندرج در ماده 1 و ٢ به صورت نمره تعیین میشود و نمرات دانشجو در هر درس به صورت عددی بین صفر تا بیست مشخص میگردد.

ماده 4 : حداقل _ نمره قبولی در هر درس نظری و آزمایشگاهی ١٠ و کارآموزی و کارآموزی در عرصه ١٢می باشد. دانشجویی که در هر یک از دروس اجباری مردود شود، در اولین فرصت، ملزم به تکرار آن است.با این حال، نمرات کلی ه دروس اعم از قبو لی و ردی در کارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه میانگین نیمسال مربوط و میانگین کل منظور می شود ولی چنانچه دانشجویی از درسی نمره مردودی کسب نماید پس از اخذ مجدد درس نمره ١٦ و بالاتر اخذ نماید نمره مردو دی او حذف و در میانگین نیمسال ومیانگین کل دانشجو محسوب نخواهد شد،تعداد موارد مجاز استفاد ه از این مصوبه جهت دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته ١ بار کارشناسی پیوسته ٢ بار و دکتری ٤ بار میباشد.

تبصره ١: اگر دانشجویی در یک درس اختیاری مردود شود، به جای آن درس میتواند از جدول دروس اختیاری در برنامه مصوب، درس دیگری را انتخاب کند. با این حال، نمرات کلیه دروس اعم از قبو لی وردی در کارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه میانگین نیمسال مربوط و میانگین کل منظور میشود.

تبصره ٢: هر یک از دروس نظری و عملی نمره مستقل دارند، اما نمره دروس نظری  عملی که یک درس محسوب می شوند، معدل دو قسمت نظری و عملی و با توجه به ضرایب هر کدام است. در صورتی که معدل دو قسمت نظری و عملی به ١٠ نرسد و یا یکی از آنها از ٨ کمتر باشد، هرچند معدل به ١٠رسیده باشد، در هر دو قسمت باید مجددًا تکرار شود.

ماده 5 : در موارد استثنایی، نمره کارآموزی در عرصه و دروسی که در برنامه آموزش ی مصوب، توأم با پروژه ارائه می شوند، در صورتی که به تشخیص استاد و تأیید گروه آموزشی مربوط، تکمیل آنها در طول یک نیمسال تحصیلی میسر نباشد، نا تمام تلقی می گردد. نمره ناتمام باید حداکثر تا پایان نیمسال بعد به نمره قطعی تبدیل گردد. بدیهی است ثبت نمره ناتمام در نیمسالی خواهد بود که دانشجو واحد را اخذ نموده است.

اعلام نمرات

ماده :6 استاد موظف است گزارش نمره نه ایی هر درس را حداکثر ظرف ١٠ روز پس از برگزا ری امتحان آن درس به اداره آموزش دانشکده یا واحد مربوط تسلیم نماید.

تبصره: پس از اعلام نمره توسط آموزش، دانشجو میتواند حداکثر تا ٣ روز پس از اعلام نتایج اعتراضات خود را کتبًا به آموزش دانشکده اعلام کند تا رسیدگی لازم صورت گیرد.

ماده 7 : اداره آموزش هر دانشکده یا واحد ذیربط در هر دانشگاه موظف است نمرات دانشجویان را حداکثر تا دو هفته پس از برگزاری آخرین امتحان هر نیمسال و بعد از رسیدگی به اعتراضات دانشجویان و رفع اشتباهات احتمالی، به آموزش کل دانشگاه تسلیم نماید.

تبصره: نمره پس از اعلام به آموزش کل دانشگاه غیر قابل تغییر است.

میانگین نمرات

ماده 8 : در پایان هر نیمسال تحصیلی، میانگین نمرات دانشجو در آن نیمسال و میانگین کل نمرات او تا پایان آن نیمسال محاسبه و در پایان دوره تحصیلی نیز میانگین کل نمرات دانشجو محاسبه و درکارنامه وی ثبت میشود.

تبصره ١: برای محاسبه میانگین نمرات، تعداد واحدهای هر درس در نمره آن درس ضرب می شود ومجموع حاصل ضرب ها بر تعداد کل واحدهایی که دانشجو برای آنها نمره قبولی یا مردودی دریافت داشته است، تقسیم میشود.

تبصره ٢: دوره تابستانی به عنوان نیمسال تحصیلی محاسبه نمی شود. نمرات دروسی که دانشجو دردوره تابستانی میگذراند، تنها در محاسبه میانگین کل دانشجو محاسبه میشود.

نا منویسی مشروط

ماده 9 : میانگین نمرات دانشجو در هیچ نیمسال تحصیلی نباید کمتر از ١٢ باشد، در غیر این صورت،نا منویسی دانشجو در نیمسال بعد، به صورت مشروط خواهد بود.

تبصره ١: در مواردی که تعداد واحدهای ارائه شده توسط دانشگاه برای دوره روزانه کمتر از ١٢ واحد وبرای دوره شبانه کمتر از ١٠ واحد باشد، آن نیمسال جزو سنوات تحصیلی دانشجو محسوب نخواهد شد ولیکن در صورت کسر میانگین به عنوان نیمسال مشروطی محاسبه خواهد شد. در موار دی که به علت مشکلات دانشجو، در دوره روزانه تعداد واحدها کمتر از ١٢ واحد و در دوره شبانه کمتر از ١٠ واحد باشد،آن نیمسال جزو سنوات تحصیلی دانشجو محسوب و در صورت کسر میانگین به عنوان نیمسال مشرو طی نیز محاسبه خواهد شد.

تبصره ٢: هر دانشگاه موظف است موضوع مشروط بودن دانشجو را هر بار به وی و اولیای او کتبًا اطلاع دهد و یک نسخه از آن را در پرونده دانشجو ضبط نماید. با این وصف، قصور در اخطار به وی از طرف دانشگاه و یا اظهار بی اطلاعی دانشجو از این امر، مانعی در اجرای مقررات نخواهد بود.

ماده 10 : دانشجویی که به صورت مشروط نام نویسی می کند حتی در نیمسال قبل از کارآموزی در عرصه

حق انتخاب بیش از ١٤ واحد درسی در دوره روزانه و بیش از ١٢ واحد در دوره شبانه را ندارد.

تبصره: در موارد استثنایی، در نیمسال قبل از کارآموزی در عرصه با توجه به تعداد واحد با قیمانده وسوابق تحصیلی دانشجو، ارائه واحد بیشتر از حد مقرر به دانشجوی مشمول ماده ٢٩ به عهده شور ای آموزشی دانشگاه است. در هر صورت، این تعداد بیش از ٢٠ واحد درسی دردوره روزانه و ١٨ واحد درسی در دوره شبانه نباید باشد.

اخراج دانشجوی مشروط

ماده 11 : در صورتی که میانگین نمرات دانشجو در دوره های کاردا نی و کارشناس ی ناپیوسته در دونیمسال تحصیلی، اعم از متوالی یا متناوب و کارشناسی پیوسته در سه نیمسال متوالی یا ٤ نیمسال متناوب کمتر از ١٢ باشد، در هر مرحله ای از دوره که باشد، از ادامه تحصیل محروم میشود.

ماده 12 : دانشجویی که به لحاظ مشروط شدن بیش از حد، از ادامه تحصیل در دوره کارشناسی پیوسته محروم می شود و یا دانشجویی که تمایل به ادامه تحصیل در آن مقطع را ندارد، می تواند پس از تطبیق واحدها مطابق قوانین و مقررات مربوط و گذراندن واحدهای کمبود در مقطع پایین تر و با رعایت سایرضوابط مربوط، در دوره کاردانی رشته تحصیلی خود فارغ التحصیل شود.

تبصره ١: در صورتی که مقطع پایین تر رشته دانشجو در آن دانشگاه دایر نباشد، دانشجو میتواند پس ازاخذ پذیرش از دانشگاه دیگری که مقطع کاردانی رشته مربوط در آن د ایر است ادامه تحصیل داده وفارغ التحصیل شود.

تبصره ٢: در صورتی که رشته تحصیلی دانشجو در مقطع پایین تر، برنامه مصوب و د ایر نداشته باشد،

دانشجو می تواند با نظر گروه آموزشی مربوط، به یکی از رشته های موجود نزدیک به رشته تحصیلی خود،در مقطع پایین تر در آن دانشگاه یا دانشگاه دیگر، تغییر رشته دهد و پس از تطبیق واحدها با برنامه رشته جدید مطابق مقررات مربوط و گذراندن واحدهای کمبود، در مقطع کاردانی رشته جدید فار غ التحصیل شود. بدیهی است که تطبیق واحدها و تعیین دروس کمبود، بر عهده گروه آموزشی دانشگاه پذیرنده است. حداکثر فرصت مجاز جهت اخذ پذیرش از دانشگاه دیگر یک نیمسال میباشد.

ماده 13 : دانشجویی که به دلیل مشروط شدن بیش از حد از ادامه تحصیل محروم می شود، در صورت انجام یا لغو تعهداتی که در دوران تحصیل سپرده است، می تواند برای تحصیل مجدد به غیر از رشته قبلی خود در آزمون سراسری شرکت کند و در صورت قبولی در رشته مورد علاقه خود ادامه تحصیل دهد.دانشگاه پذیرنده می تواند واحدهایی را که دانشجو در رشته قبلی گذرانده است. با برنامه رشته جدید تطبیق داده و طبق ضوابط این آیین نامه بعضی یا تمام آنها را بپذیرد.