خانم زهرا طاهری خرامه عضو هیات علمی گروه اتاق عمل

آقای محمد پرورش مسعود عضو هیات علمی گروه فوریت­های پزشکی

خانم اعظم حیدر پور عضو هیات علمی گروه علوم آزمایشگاهی

خانم فاطمه شریفی فرد کارشناس ارشد پرستاری مسئول گروه هوشبری

خانم معصومه دولتی عضو هیات علمی گروه علوم آزمایشگاهی

خانم مائده تورده عضو هیات علمی گروه هوشبری

آقای میثم حسینی امیری عضو هیات علمی گروه هوشبری

آقای حسین شرفی عضو هیات علمی گروه اتاق عمل

خانم معصومه اکبری عضو هیات علمی گروه اتاق عمل

خانم زهرا افزون عضو هیات علمی گروه فوریت پزشکی

آقای دکتر بطحائی مدیر گروه اتاق عمل

آقای هادی احمدی آسوری عضو شورای پژوهشی

اعضاء شورای پژوهشی