آقای حسین شرفی

کارشناسی ارشد پرستاری

مدیرگروه اتاق عمل

 

آقای دکتر سید احمد بطحایی

دکتری تخصصی سلامت در بلایا وفوریت ها

 

 

خانم معصومه اکبری

دکتری تخصصی پرستاری جراحی

 

 

خانم زهرا علی اکبرزاده آرانی

کارشناسی ارشد پرستاری

 

اعضاء گروه تکنولوژی اتاق عمل