گروه اتاق عمل

آقای دکتر سید احمد بطحایی

دکتری تخصصی سلامت در بلایا وفوریت ها

 

خانم معصومه اکبری

دکتری تخصصی پرستاری جراحی

 

آقای حسین شرفی

کارشناسی ارشد پرستاری

مدیر گروه تکنولوژی اتاق عمل

 

 

گروه فوریت پزشکی

سرکار خانم مهسا حاجی محمد حسینی

مدیر گروه فوریت پزشکی

کارشناسی ارشد پرستاری

 

سرکار خانم زهرا افزون

کارشناسی ارشد پرستاری

 

گروه علوم آزمایشگاهی

آقای اصغر الهی

مدیرگروه علوم ازمایشگاهی

کارشناسی ارشد هماتولوژی و علوم انتقال خون

 

سرکار خانم اعظم حیدرپور

کارشناسی ارشد میکروبیولوژی

 

سرکار خانم مریم طبیبی

کارشناسی ارشد میکروب شناسی

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

گروه هوشبری

سرکار خانم شریفی فرد

مدیرگروه هوشبری

کارشناسی ارشد پرستاری داخلی وجراحی

 

سرکار خانم مائده تورده

کارشناسی ارشد پرستاری

 

آقای میثم حسینی امیری

کارشناسی ارشد پرستاری

اعضای هیئت علمی دانشکده