گروه اتاق عمل

آقای حسین شرفی                     کارشناسی ارشد پرستاری           مدیر گروه تکنولوژی اتاق عمل               رزومه cv     

خانم اعظم حسین پور                کارشناس ارشد تکنولوژی اتاق عمل           معاون مدیرگروه اتاق عمل    رزومهcv

خانم دکتر معصومه اکبری                   دکتری تخصصی پرستاری جراحی

خانم زهرا علی اکبرزاده                   دکتری سالمندشناسی                     رزومهcv

 

 

 

                     گروه فوریت پزشکی

خانم زهرا افزون                کارشناسی ارشد پرستاری          مدیر گروه فوریت پزشکی    

خانم مهسا حاجی محمد حسینی                      کارشناسی ارشد پرستاری            رزومه             

آقای دکتر محمد پرورش مسعود                دکتری پرستاری                        رزومه                                       

آقای دکتر عباسعلی ابراهیمیان                    دکتری سلامت در بلایا و فوریت ها

آقای دکتر سید احمد بطحایی       دکتری تخصصی سلامت در بلایا وفوریت ها


                      گروه علوم آزمایشگاهی

خانم اعظم حیدرپور                   کارشناسی ارشد میکروبیولوژی  مدیرگروه علوم ازمایشگاهی

آقای اصغر الهی                         کارشناسی ارشد هماتولوژی و علوم انتقال خون      

 

خانم مریم طبیبی                      دکترای تخصصی میکروبیولوژی      رزومه   

خانم معصومه دولتی                 دکترای تخصصی ژنتیک                          

 

 

                            گروه هوشبری 

خانم شریفی فرد             کارشناسی ارشد پرستاری داخلی وجراحی        مدیرگروه هوشبری      رزومه      

خانم مائده تورده             کارشناسی ارشد پرستاری 

خانم مطهره قدرتی           کارشناسی ارشد تکنولوژی گردش خون

آقای میثم حسینی امیری          کارشناسی ارشد پرستاری    رزومه