گروه اتاق عمل


آقای دکتر سید احمد بطحایی

مدیرگروه اتاق عمل

دکتری تخصصی سلامت در بلایا وفوریت ها


خانم معصومه اکبری

دکتری تخصصی پرستاری جراحی


آقای حسین شرفی

کارشناسی ارشد پرستاری


خانم علی اکبرزاده

کارشناسی ارشد پرستاری


گروه فوریت پزشکی


سرکار خانم مهسا حاجی محمد حسینی

مدیرگروه فوریت پزشکی

کارشناسی ارشد پرستاری


آقای حمید آسایش

کارشناسی ارشد پرستاری


سرکار خانم زهرا افزون

کارشناسی ارشد پرستاری


گروه علوم آزمایشگاهی


آقای اصغر الهی

مدیرگروه علوم ازمایشگاهی

کارشناسی ارشد هماتولوژی وعلوم انتقال خون


سرکار خانم اعظم حیدرپور

کارشناسی ارشد میکروبیولوژی


سرکار خانم مریم طبیبی

کارشناسی ارشد میکروب شناسی


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

گروه هوشبری


سرکار خانم شریفی فرد

مدیرگروه هوشبری

کارشناسی ارشد پرستاری داخلی وجراحی


سرکار خانم مائده تورده

کارشناسی ارشد پرستاری


آقای میثم حسینی امیری

کارشناسی ارشد پرستاری

فایل ها