با ابلاغ سرپرست دانشکده پیراپزشکی اعضای کمیته تدوین برنامه استراتژیک دانشکده پیراپزشکی منصوب شدند

دکتر محمد پرورش مسعود طی ابلاغی اعضای کمیته تدوین برنامه استراتژیک دانشکده پیراپزشکی را منصوب کرد. لازم به ذکر است کمیته مذکور در راستای تدوین برنامه میان مدت و بلند مدت استراتژیک معاونت آموزشی در دانشکده ها تشکیل می­شود. این کمیته 6 عضو دارد. اعضای کمیته عبارتند از:

 

آقای دکتر سید احمد بطحائی: سرپرست معاونت محترم تحقیقات و فناوری دانشکده

آقای اصغر الهی: سرپرست معاونت محترم آموزشی دانشکده

آقای حسین شرفی: مدیرگروه محترم اتاق عمل

خانم فاطمه شریفی فرد: مدیر گروه محترم هوشبری

خانم اعظم حیدرپور: مدیرگروه محترم علوم آزمایشگاهی

خانم زهرا افزون: مدیرگروه فوریت پزشکی