جناب آقای اصغر الهی (کارشناس ارشد هماتولوژی) مدیرگروه

سرکار خانم دکتر مریم طبیبی(دکتری میکروب شناسی)

 

سرکار خانم معصومه دولتی (کارشناس ارشد ژنتیک)

سرکار خانم اعظم حیدرپور (کارشناس ارشد میکروب شناسی)

 

 

 

 

اعضای گروه علوم آزمایشگاهی