سرکار خانم مهسا حاجی محمد حسینی

مدیرگروه فوریت پزشکی

کارشناسی ارشد پرستاری

رزومه

 

آقای دکتر پرورش مسعود

دکتری پرستاری جراحی

 

 

سرکار خانم زهرا افزون

کارشناسی ارشد پرستاری

 

اعضای گروه فوریتهای پزشکی