مشخصات اعضای گروه هوشبری

آقای میثم حسینی امیری

کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی 

مدیر گروه

رزومه

 

خانم دکتر زهرا طاهری خرامه

دکترای آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

رزومه

 

خانم فاطمه شریفی فرد

کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی

رزومه

 

خانم مائده تورده

کارشناسی ارشد داخلی جراحی پرستاری

 

خانم مطهره قدرتی 

رزومه

اعضای گروه هوشبری