انتقال و جابجایی

انتقال

ماده 1 : انتقال به معنی تغییر محل تحصیل دانشجو از یک دانشگاه به دانشگاه دیگر در همان رشته و

همان مقطع تحصیلی است.

ماده 2 : انتقال دانشجو با توافق دانشگاه های مبدأ و مقصد منوط به داشتن همه شرایط زیر است:

2 - ادامه تحصیل متقاضی در دانشگاه مبدأ از نظر مقررات آموزشی و انضباطی بلامانع باشد

2 - متقاضی حداقل یک نیمسال از دوره آموزشی خود را در دانشگاه مبدأ گذرانده باشد

2 - واحدهای باقیمانده دانشجو برای دانشگاه مقصد، حداقل نصف کل واحدهای دوره باشد

2 - میانگین نمرات دروس گذرانده شده متقاضی، حداقل ١٢ باشد

تبصره: انتقال محل تحصیل دانشجویانی که به دستگاه های اجرایی خاص تعهد سپرده اند با رعایت شرایط ماده 2 و اعلام موافقت دستگاه اجرایی ذیربط امکان پذیر است.

ماده 3 : انتقال دانشجو به هر یک از دانشگاه های تهران ممنوع است جز در موارد زیر:

3 - شهادت، فوت یا معلول شدن سرپرست خانواده دانشجو، به طوری که وی به تشخیص مراجع قانونی به عنوان کفیل خانواده شناخته شود.

- بیماری صعب العلاج یا معلولیت مؤثر دانشجو، به نحوی که به تشخیص شورای عالی پزشکی قا دربه ادامه زندگی به طور مستقل نباشد.

- ازدواج رسمی و دائمی دانشجوی دختر، که محل تحصیل یا اشتغال شوهر در تهران باشد به تأیید مراجع ذیربط.

تبصره ١: هر یک از موارد مذکور در این ماده باید بعد از قبولی دانشجو در دانشگاه صورت گرفته باشد.

تبصره ٢: برای کارمندان رسمی یا پیمانی دولت، ارائه حکم اشتغال ضرو ری است و اگر شغل همسر آزاد است، گواهی اشتغال و سکونت او در تهران باید به تأیید مراجع قانونی یا نیروی انتظامی رسیده باشد.

تبصره ٣: در موارد استثنایی، چنانچه محل تحص یل دانشج وی دخت ر در تهران باشد و همسر او نیز درشهرستان دانشجو باشد، اگر رشته تحصیلی دختر در شهرستان محل تحصیل همسر موجود نباشد، همسر او میتواند به تهران منتقل شود.

تبصره ٤: صحت هر یک از موارد مذکور باید به تأیید دانشگاه مقصد نیز برسد.

ماده 4 : انتقال از دوره های شبانه به روزانه و از دانشگاه ها ی غیر حضوری پیام نور  به دانشگاه های حضوری اعم از روزانه و شبانه و از دانشگاه های غیر دولتی به دانشگاه ها ی دولتی ممنوع است ولی انتقال به عکس آن، با موافقت مبدأ و مقصد و رعایت ضوابط مربوط بلامانع است.

ماده 5 : دانشجوی متقاضی انتقال باید درخواست انتقال خود را کتبًا با ذکر مورد، حداقل ٦ هفته قبل ازشروع نیمسال تحصیلی به اداره آموزش دانشگاه مبدأ تسلیم نماید.

ماده 6 : دانشگاه مبدأ در صورت موافقت با انتقال متقاضی واجد شرایط، موظف است حداکثر ظرف یک هفته موافقت خود را همراه با درخواست دانشجو و ریز نمرات او به دانشگاه مقصد ارسال دارد و دانشگاه مقصد مکلف است حداقل دو هفته قبل از شروع نام نویسی نظر خود را به دانشگاه مبدأ اعلام نماید.

تبصره: در صورت موافقت با انتقال، کلیه سوابق دانشجو از دانشگاه مبدأ به دانشگاه مقصد ارسال و ارتباط دانشجو با دانشگاه مبدأ قطع میشود.

ماده 7 : در صورت انتقال، فقط واحدهای گذرانده شده دانشجو که نمرات آنها ١٢ و یا بالاتر است، پذیرفته می شود و پذیرفتن واحدهایی که نمره آنها کمتر از ١٢ و بیشتر از ١٠ است، بر عهده دانشگاه مقصد است. در هر حال، عدم پذیرش واحدهای درسی دانشجوی انتقالی در حدودی مجاز است که وی امکان گذراندن واحدهای باقیمانده خود را در طول مدت مجاز تحصیل داشته باشد.

تبصره: تمام نمرات درسی دانشجو در دانشگاه مبدأ اعم از قبو لی و یا ردی و سوابق آموزشی دانشجوی انتقالی از لحاظ مشروطی، عینًا در کارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه میانگین کل او محسوب میشود.

ماده 8 : مدرک فراغت از تحصیل دانشجوی انتقالی توسط دانشگاه مقصد صادر میشود و در آن مدرک،تعداد واحدهای گذرانده شده دانشجو و مجموع واحدهای اخذ شده در دانشگاه های مبدأ و مقصد، با ذکرمیانگین نمرات آنها و سوابق تحصیلی دانشجو قید میشود.

ماده 9 : انتقال دانشجو در طول مدت تحصیل در هر مقطع، فقط یک بار مجاز است.

*لازم به ذکر است ماده ٤٨ تا ٥١ این آیین نامه به جابه جایی دانشجو اختصاص دارد که با عنایت به مصوبه سی وهشتمین جلسه شورای آموزش عالی برنامه ریزی علوم پزشکی جابه جایی در دانشگاههای علوم پزشکی ممنوع میباشد.

 

فایل ها