برنامه امتحانات نیمسال دوم 00-99

کارشناسی پیوسته اتاق عمل

کارشناسی ناپیوسته اتاق عمل

کارشناسی پیوسته هوشبری

کارشناسی ناپیوسته هوشبری

کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی

کارشناسی ناپیوسته فوریتهای پزشکی

آزمایشگاه کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی

امتحانات زودتر از موعد 

برنامه امتحانات پایان نیمسال دوم 00-99 ورودی 99

علوم آزمایشگاهی

تکنولوژی اتاق عمل

هوشبری

فوریتهای پزشکی

برنامه امتحانات نیمسال