رشته تکنولوژی اتاق عمل

برنامه کارآموزی در عرصه ورودی 96 نیمسال 992 بعد از عید

برنامه کارآموزی ورودی 98 نیمسال 992 بعد از عید

برنامه کارآموزی ورودی 99 نیمسال 992

برنامه کارآموزی ورودی 98 نیمسال 992 کارشناسی ناپیوسته

برنامه کارآموزی نیمسال 992 ورودی 97

 

رشته هوشبری

برنامه کارآموزی نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1399 رشته هوشبری

 

رشته علوم آزمایشگاهی

برنامه کارآموزی نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1399 رشته علوم آزمایشگاهی

 

رشته فوریتهای پزشکی

برنامه کارآموزی نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1399 رشته فوریتهای پزشکی