برنامه کارآموزی وضعیت قرمز نیمسال اول 00-99 

برای دریافت برنامه کارآموزی کارشناسی ناپیوسته فوریتهای پزشکی کلیک کنید

برای دریافت برنامه کارآموزی کاردانی فوریتهای پزشکی کلیک کنید

برای دریافت برنامه کارآموزی در عرصه هوشبری 95 کلیک کنید

برای دریافت برنامه کارآموزی در عرصه اتاق عمل 95 شهریور و مهر 99 کلیک کنید

برای دریافت برنامه کارآموزی درعرصه اتاق عمل 95 آذر و دی 99 کلیک کنید

برای دریافت فرم برائت کارآموزی کلیک کنید