دانشکده پیراپزشکی برای نخستین بار در سال ۱۳۸۷ اقدام به پذیرش دانشجو در رشته های کاردانی فوریت های پزشکی،کارشناسی تکنولوژی اتاق عمل، و کارشناسی هوشبری و در بهمن ماه سال ۱۳۸۸ اقدام به پذیرش دانشجویان رشته کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی نموده است.

 

با تغییر کاربری بیمارستان کودکان واقع در خیابان ساحلی ، جنب ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی قم، در ابتدا این دانشکده به همت معاونت محترم آموزشی دانشگاه و مساعدت ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی قم در ساختمان مذکور افتتاح گردید. در سال 1394با راه اندازی پردیس علوم پزشکی قم واقع در بلوار غدیر، بعد از بوستان غدیر، دانشکده به این مجتمع منتقل گردید. در حال حاضر دانشجویان رشته های مذکور در این مکان مشغول به تحصیل علم می باشند.

 

تاریخچه