تغيير رشته

ماده 1 : دانشجو در طول دوران تحصيل در مقطع كارداني و كارشناسي پيوسته مي تواند با داشتن شر ايط زير و موافقت دانشگاه ذيربط از رشته اي به رشته ديگر تغيير رشته دهد:

- ادامه تحصيل متقاضي در رشته قبلي از نظر مقررات آموزشي بلامانع باشد

- حداقل يك ششم و حداكثر يك دوم واحدهاي دوره را گذرانده باشد

- نمره آزمون ورودي متقاضي در سال ورود به دانشگاه از نمره آزمون پايين ترين فرد پذيرفته شده در سهميه و رشته مورد تقاضا در همان سال در دانشگاه مقصد كمتر نباشد.

- با توجه به حداكثر مدت مجاز تحصيل، امكان گذراندن واحدهاي درسي مورد نياز در رشته جديد را داشته باشد.

تبصره ١: تغيير رشته در مقطع كارشناسي ناپيوسته ممنوع است.

تبصره ٢: تغيير رشته دانشجوياني كه به دستگاه هاي اجرايي خاص تعهد دارند، با رعايت كليه شرايط اين ماده و اعلام موافقت دستگاه اجرايي ذيربط امكان پذير است.

تبصره ٣: تغيير رشته به رشته هايي كه در ضوابط آنها شرايط خاصي پيش بيني شده است ، موكول به احراز شرايط مربوط است.

تبصره ٤: دانشجو در هر يك از مقاطع تحصيلي تنها يك بار ميتواند تغيير رشته دهد.

، تغيير رشته از دوره شبانه طبق مصوبه جلسه ٢٦ شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشکي مورخ ٢٣به روزانه بلامانع ميباشد.

ماده 2 : تغيير رشته در مقاطع هم سطح صورت مي گيرد. در غير اين صورت، فقط از مقطع بالاتر به مقطع پايين تر امكان پذير است.

ماده 3 : در صورت موافقت با تقاضاي تغيير رشته، دانشجو موظف است در اولين فرصت در رشته جديد ثبت نام و انتخاب واحد نمايد. پس از ثبت نام، دانشجو اجازه بازگشت به رشته قبلي را ندارد.

تبصره ١: اقدام نكردن دانشجو به ثبت نام در رشته جديد در وقت معين به منزله انصراف از تغيير رشته تلقي ميشود و حق تغيير رشته تا پايان دوره از وي سلب ميشود.

تبصره ٢: دانشجو تا قبل از ثبت نام در رشته جديد تابع مقررات رشته قبلي ميباشد.

تغيير رشته توأم با انتقال

ماده 4 : در صورتي كه دانشجو هم زمان داراي شرايط انتقال و همچنين شرايط تغيير رشته باشد، تغيير رشته توأم با انتقال بلامانع است.

تبصره: تغيير رشته توأم با انتقال از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي به وزارت علوم، تحقيقات وفناوري و برعكس در صورت داشتن شرايط تغيير رشته و انتقال، بلامانع است.

ماده 5 : دروسي كه دانشجو در رشته قبلي گذرانده است در گروه آموزشي رشته جديد بررسي و

معادل سازي مي شود و فقط دروسي از وي پذيرفته مي شود كه به تشخيص گروه آموزشي، با دروس رشته جديد، حداقل ٨٠ % اشتراك محتوايي داشته باشد و نمره هر يك از آن دروس نيز از ١٢ كمترنباشد.

تبصره ١: دروس پذيرفته شده در كارنامه دانشجو ثبت و نمرات آنها در محاسبه ميانگين كل منظور مي شود ولي نمرات دروس پذيرفته نشده، بدون احتساب در ميانگين، در كارنامه دانشجو باقي مي ماند. در اين صور ت،چنانچه ميانگين كل واحدهاي پذيرفته نشده او كمتر از ١٢ باشد، با تصميم شوراي آموزشي دانشگاه، جمعا به عنوان يك نيمسال مشروطي براي دانشجو در رشته جديد منظور ميشود.

ماده 6 : متقاضي تغيير رشته بايد درخواست خود را همراه مدارك لازم، حداقل ٦ هفته پيش از شروع نيمسال تحصيلي به اداره آموزش دانشگاه محل تحصيل خود تسليم نمايد.

ماده 7 : تغيير رشته از مقطع كارشناسي به مقطع كاردا ني بلامانع است. در اين حال، بر اي اين گونه دانشجويان، حداكثر مدت مجاز تحصيل بر مبناي دوره كارداني محاسبه و به ازاي هر ٢٠ واحد پذيرفته شده از دانشجو، يك نيمسال از طول تحصيل وي كاسته ميشود.

تغيير رشته اضطراري

ماده 8 : چنانچه دانشجو در دوران تحصيل، دچار بيماري يا سانحه اي گردد كه به تشخيص شوراي پزشكي دانشگاه و تأييد شوراي آموزشي دانشگاه توانايي ادامه تحصيل در آن رشته و يا امكا ن بهر ه گيري از كار ايي حاصل از آن را طبق جدول نقص عضو از دست بدهد، اجازه ادامه تحصيل در آن رشته را ندارد و ميتواند با رعايت ساير مقررات به رشته ديگري كه از لحاظ نمره آزمون ورودي نزديكترين نمره را دارد، تغيير رشته دهد. در اين حال دانشجو از رعايت شرايط موضوع ماده ٨ به استثناي بند ١ معاف خواهد بود.

تبصره: در مواردي كه دانشجو در طول دوره تحصيل دچار اختلالات رواني و رفتاري يا بيماري جسمي و نقص عضو مؤثر گردد به نحوي كه توانايي ادامه تحصيل در هيچ يك از رشته هاي گروه آزمايشي مربوط را نداشته باشد، مي تواند با نظر شوراي پزشكي دانشگاه و تأييد شوراي آموزشي دانشگاه به رشته اي در گروه آزمايشي ديگر كه از لحاظ نمره ورودي نزديكترين نمره را دارد، پس از كسب موافقت دانشگاه مقصد تغييررشته دهد.

 

فایل ها