بسمه تعالی
تقویم آموزشی دانشگاه علوم پزشکی قم در سال تحصیلی 97-96

توضیحات:
  • انتخاب واحد، حذف و اضافه و حذف تک درس به صورت اینترنتی و به نشانی http://sama.muq.ac.ir انجام می شود.
  • مهلت حذف و اضافه پس از پایان انتخاب واحد تا تاریخ تعیین شده است.
  • مهلت حذف تک درس پس از پایان مهلت حذف و اضافه تا تاریخ تعیین شده است.
  • هماهنگی با اساتید محترم راهنما و رعایت مقررات آئیین نامه آموزشی از جمله رعایت پیش نیازها در کلیه موارد ضروری است.

تقویم آموزشی نیمسال اول 00-01