حذف و اضافه

ماده 1 : دانشجو می تواند در هر نیمسال تحصیلی، فقط در مهلتی کمتر از دو هفته پس از شروع نیمسال تحصیلی، حداکثر دو درس دیگر اخذ نماید یا دو درس اخذ شده خود را حذف یا دو درس اخذ شده خود را با دو درس دیگر جابجا نماید مشروط بر آنکه تعداد واحدهای اخذ شده وی از حد مقرر تجاوز نکند.

تبصره ١: غیبت در جلسات دو هفته اول هر درس به دلیل حذف و اضافه یا به هر دلیل دیگر مجاز نیست و در صورت پیش آمد، جزو حداکثر غیبت مجاز دانشجو میزان تعیین شده در ماده ١٥  محاسبه و مفاد ماده مذکور اجرا خواهد شد.

ماده 2 : در صورت اضطرار، دانشجو می تواند تا پنج هفته به پایان نیمسال تحصیلی مانده، فقط یکی ازدرس های نظری خود را با تأیید گروه آموزشی مربوط حذف کند، مشروط بر آنکه اولا غیبت دانشجو درآن درس بیش از چهار هفدهم مجموع ساعات آن درس نباشد و ثانیًا تعداد واحدهای باقی مانده وی از ١٢واحد در دوره روزانه و ١٠ واحد در دوره شبانه کمتر نشود.

ماده 3 : حذف کلیه درس های اخذ شده در یک نیمسال، حداکثر تا قبل از شروع امتحانات پایان  آن نیمسال، تنها در صورتی مجاز است که بنا به تشخیص شورای آموزشی دانشگاه، دانشجو قادر به ادامه تحصیل در آن نیمسال نباشد. در این صورت، آن نیمسال برای دانشجو مرخصی تحصیلی محسوب خواهد شد. محاسبه یا عدم محاسبه این مرخصی در سنوات مجاز تحصیل دانشجو به عهده     شور ای آموزشی دانشگاه است.

تبصره: حذف کلیه درس های اخذ شده در دوره تابستانی حداکثر تا قبل از شروع امتحانات آن دوره با تأیید شورای آموزشی دانشگاه امکان پذیر است.