حضور و غیاب

حضور در جلسات درس

ماده 1 : حضور دانشجو در تمام جلسات مربوط به هر درس الزامی است و ساعات غیبت دانشجو درهر درس نظری از چهار هفدهم، عملی و آزمایشگاهی از دو هفدهم و کارآموزی و کارآموزی در عرصه از یک دهم مجموع ساعات آن درس نباید تجاوز کند. در غیر این صورت، نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب میشود.

تبصره ١: غیبت در جلسات درس تا سقف مشخص شده در ماده 1 ، در صورتی مجاز خواهد بود که با ارائه مدارک مستند و تشخیص استاد مربوطه موجه شناخته شود. نحوه برخورد با غیبت دانشجو موجه یا غیر موجه بر عهده استاد و با تأیید دانشکده خواهد بود.

تبصره ٢: در صورتی که غیبت دانشجو در هر درس بیش از میزان تعیین شده در ماده 1 باشد، ولی غیبت او با تشخیص شورای آموزشی دانشگاه موجه تشخیص داده شود، آن درس حذف می شو د. در این حال، رعایت حداقل ١٢ واحد برای دوره روزانه و ١٠ واحد برای دوره شبانه در هر نیمسال الزامی نیست.ولی نیمسال مذکور به عنوان یک نیمسال کامل جزو سنوات تحصیلی دانشجو محسوب میشود.

غیبت در امتحان

ماده 3 : غیبت غیر موجه در امتحان هر درس به منزله گرفتن نمره صفر در امتحان آن درس است وغیبت موجه در امتحان هر درس موجب حذف آن درس می گردد. تشخیص موجه بودن غیبت در جلسه امتحان بر عهده شورای آموزشی دانشگاه است که به موجب مصوبه شورای آموزشی دانشگاه اختیار آن به شورای آموزشی دانشکده مربوطه تفویض شد.