دکتر محمد پرورش مسعود

دکترای پرستاری

ایمیل:mparvaresh@muq.ac.ir

سرپرست دانشکده پیراپزشکی قم

رزومه

 

خانم معصومه امیدپناه

مسئول دفتر

تلفن: 02531971136

 

خانم معصومه امیدپناه

مسئول سایت

تلفن: 02531971136