آقای اصغر الهی

معاون آموزشی دانشکده

عضو هیات علمی دانشگاه

تلفن: 31971140

 

آقای روح الله یوسفی

مسئول آموزش   /    کارشناس رشته هوشبری

تلفن: 31971112

 

آقای صادق فهیمی

کارشناس رشته تکنولوژی اتاق عمل/  علوم آزمایشگاهی

تلفن: 31971111

 

خانم معصومه امیدپناه

کارشناس رشته فوریتهای پزشکی

تلفن: 31971136