دبیر کمیته ترفیع وارتقا :

نام ونام خانوادگی:سرکار خانم دکتر مریم طبیبی

مرتبه علمی : استادیار

رشته تحصیلی: میکروبیولوژی

تماس:31971140

دبیر کمیته ارتقاء و ترفیع