طول دوره و ساختار آن

طول دوره و ساختار رشته کاردانی فوریتهای پزشکی مطابق آیین­نامه­های مصوب شورای عالی برنامه­ریزی علوم پزشکی می­باشد.

تعداد واحدهای درسی

تعداد کل واحدهای این دوره 68 واحد به شرح زیر است:

دروس عمومی                                                 13 واحد

دروس پایه 5/8 واحد

دروس اصلی 6 واحد

دروس اختصاصی 5/27 واحد

دروس کارآموزی 5 واحد

دروس کارآموزی در عرصه 8 واحد

برنامه دروس دوره کاردانی فوریت­های پزشکی

دروس عمومی مانند دروس عمومی کاردانی بهداشت حرفه­ای می­باشد.

دروس پایه

کد درس

نام درس

نوع درس و تعداد واحد

دروس پیش‌نیاز

واحد

نظری

عملی

4031101

تشریح

3

34

34

-

4031102

فیزیولوژی

2

34

0

-

4031103

میکروب شناسی و انگل شناسی

5/1

17

17

-

4031104

بهداشت عمومی

1

17

0

-

4031105

زبان تخصصی

1

17

0

9991001

 

جمع

5/8

119

51

-

دروس اصلی

کد درس

نام درس

نوع درس و تعداد واحد

دروس پیش‌نیاز

واحد

نظری

عملی

4031106

کلیات داروشناسی

2

34

0

2-4031101

4031107

اخلاق و مقررات حرفه­ای

1

17

0

-

4031108

آشنایی با سازمان­های امدادی

1

9

17

-

4031109

اصول و فنون مراقبت­ها

2

17

34

2-4031101

جمع

6

77

51

-

دروس تخصصی

کد درس

نام درس

نوع درس و تعداد واحد

دروس پیش‌نیاز

واحد

نظری

عملی

4031210

فرایند عملیات و اطلاعات فنی

2

26

17

-

4031211

نشانه­شناسی و معاینات بدنی

2

26

17

2- 4031101

4031212

جایجایی و حمل بیمار

2

17

34

9-4031101

4031213

بهداشت روانی و فوریت­های پزشکی

1

17

0

4031104

4031214

احیای قلبی ریوی پایه

1

9

17

2-4031101

4031215

احیای قلبی ریوی پیشرفته

2

26

17

4031214

4031216

فوریت­های داخلی(1)

3

43

17

4031109

4031217

فوریت­های داخلی(2)

3

43

17

4031109

4031218

تروما (1)

2

26

17

4031109

4031219

تروما (2)

5/2

34

17

4031218

4031220

فوریت­های پزشکی در گروههای خاص

2

26

17

17-4031216

4031221

فوریت­های پزشکی در شرایط خاص

2

26

17

19-4031218

4031222

فوریت­های پزشکی در بلایا

2

26

17

19-18-17-4031216

4031223

فوریت­های محیطی

1

17

-

2- 4031101

جمع

5/27

362

221

-

کارآموزی

کد درس

نام درس

نوع درس و تعداد واحد

دروس پیش‌نیاز

واحد

نظری

عملی

4031324

کارآموزی نشانه­شناسی و معاینات بدنی

1

0

51

4031220

4031325

کارآموزی ارتباطات

5/0

0

26

4031219

4031326

کارآموزی اصول و فنون مراقبت­ها

1

0

51

4031109

4031327

کارآموزی فوریت­های داخلی

5/1

0

77

4031326

4031328

کارآموزی تروما (1)

1

0

51

4031218

جمع

5

0

256

-

کارآموزی در عرصه

کد درس

نام درس

نوع درس و تعداد واحد

دروس پیش‌نیاز

واحد

نظری

عملی

4031429

کارآموزی درعرصه نگهداری و تعمیر آمبولانس

5/0

0

26

-

4031430

کارآموزی درعرصه فوریت­های داخلی (2)

5/1

0

77

-

4031431

کارآموزی درعرصه تروما (2)

1

0

51

-

4031432

کارآموزی درعرصه اطفال

1

0

51

-

4031433

کارآموزی درعرصه احیای قلبی ریوی

1

0

51

-

4031434

کارآموزی درعرصه فوریت­های پزشکی

3

0

153

-

جمع

8

0

409

-

 

دروس کاردانی فوریت های پزشکی