دستورالعمل مشاوره تحصیلی دانشجویان به شرح ذیل می باشد