دانشجویان گرامی می توانند توسط لینک های زیر از نحوه تدریس دروس توسط اساتید محترم هیات علمی در طول ترم مطلع شوند.

 

 

فایل ها