ریاست دانشکده پیراپزشکی قم

 

سرکار خانم دکتر طاهری خرامه

دکترای آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

لینک رزومه