ریاست دانشکده پیراپزشکی قم

سرکار خانم دکتر طاهری خرامه

دکترای آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

لینک رزومه

ریاست دانشکده