برای ارتباط با هر یک از واحدهای پردیس، شماره داخلی هر یک از واحدها را با پیش شماره 3197 شماره گیری نمایید.

فایل ها