مسئول آموزش: 31971112-025

کارشناس آموزش بالینی: 31971111-025

مسئول دفتر ریاست: 31971136-025

برای ارتباط با هر یک از واحدهای پردیس، شماره داخلی واحد مربوطه را با پیش شماره 3197 شماره گیری نمایید.

شماره تلفنهای پردیس