فراغت از تحصیل

ماده 1 : میانگین کل نمرات دانشجو در پایان دوره تحصیل، باید حداقل ١٢ باشد تا در رشته تحصیلی خود حسب مورد مدرک کاردانی یا کارشناسی پیوسته و یا کارشناسی ناپیوسته دریافت کند. در صور تی که میانگین کل نمرات دانشجو از ١٢ کمتر باشد، چنانچه از نظر طول تحصیل مانعی نداشته باشد،می تواند حداکثر تا ٢٠ واحد درسی از درس هایی را که با نمره کمتر از ١٢ قبول شده است در دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته در یک نیمسال تحصیلی و در دوره کارشناسی پیوسته در ٢ نیمسال تحصیلی مجددًا انتخاب و آن دروس را تکرار کند تا میانگین کل خود را جبران نماید. در این صورت نمرات دروس تکراری علاوه بر نمرات قبلی در کارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه میانگین کل نمرات او محسوب میشود.

تبصره ١: در صورتی که دانشجو مطابق مفاد ماده ٦٧ دروس تکراری را اخذ نماید و در امتحان آن دروس مردود شود، چنانچه پس از احتساب کلیه نمرات قبولی، ردی و تکراری میانگین کل وی به ١٢ رسیده باشد، قبولی قبلی او در آن درس ملاک عمل است و دانشجو می تواند فارغ التحصیل شود. در صورتی که میانگین کل وی به ١٢ نرسیده باشد، چنانچه دانشجوی مقطع کاردا نی وکارشناسی ناپیوسته باشد، از تحصیل محروم و اخراج می شود و در صورتی که دانشجو ی مقطع کارشناسی پیوسته باشد، دانشجو در آن درس مردود است و علیرغم این که قبلا در آن درس نمره قبولی کسب نموده، بایستی مجددًا آن درس را با رعایت مفاد ماده ٦٧ تکرار نماید.

تبصره ٢: دانشجویی که نتواند یا نخواهد از مقررات مذکور دراین ماده استفاده کند یا علیرغم استفاده ازآن نتواند کمبود میانگین کل نمرات خود را جبران نماید، در صورتی که مقطع تحصیلی او کاردا نی یاکارشناسی ناپیوسته باشد، براساس ماده ٣١ و تبصره های آن اقدام میگردد.

ماده 2 : دانشجویی که کلیه واحدهای درسی یکی از مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته را طبق برنامه مصوب و بر اساس مقررات این آیین نامه با موفقیت گذرانده باشد، فارغ التحصیل آن دوره شناخته میشود.

تبصره ١: تاریخ فراغت از تحصیل، روزی است که آخرین نمره درسی دانشجو توسط استاد به اداره آموزش دانشکده یا دانشگاه تحویل میشود.

تبصره ٢: با توجه به تبصره ١ و رعایت دقیق مفاد ماده ٢٥ ضرورت دارد هر دانشگاه در هر نیمسال زمان خاصی را برای اعلام فراغت از تحصیل دانشجویان تعیین و مقدمات آن را فراهم سازد.

تبصره ٣: قید کلمه شبانه در مدرک فراغت از تحصیل دانش آموختگان دوره های شبانه الزامی است.

ماده 3 : این آیین نامه در ١٢ فصل و ٦٩ ماده و ٨١ تبصره در بیست و شش مین جلسه شور ایعا لی ٨٣ مصوب گر دید و بر ای آن دسته از دانشجویانی که از سال /٣/ برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ ٢٣٨٣ وارد دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی می شوند، لازم الاجرا است و از این تاریخ به بعد تحصیلی ٨٤تمام آیین نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل های مغایر با آن برای این گروه از دانشجویان لغو میشود.