فرم ها و فرایندها از طریق لینک های ذیل، قابل مشاهده و دانلود می باشد. ضمنا جهت استفاده از لینک ها، هر کدام را کپی و در نوارافزار مرورگر Paste نمایید.

http://paramed.muq.ac.ir/uploads/فرآیند_ارزشیابی_اساتید_توسط_دانشجو.docx

http://paramed.muq.ac.ir/uploads/فرآیند_ارزشیابی_درونی_گروهی_آموزشی.docx

http://paramed.muq.ac.ir/uploads/تحلیل_آزمون_ها.docx

http://paramed.muq.ac.ir/uploads/توانمندسازی_آموزشی.docx

http://paramed.muq.ac.ir/uploads/تکنولوژی_های_نوین_آموزشی.docx

http://paramed.muq.ac.ir/uploads/فرم_نوشتن_cv.doc

http://paramed.muq.ac.ir/uploads/فرمهای_ارزشیابی.docx

فایل ها