طی حکمی از سوی آقای دکتر محمد رضا قدیر، ریاست دانشگاه، جناب آقای حسین شرفی عضو هیأت علمی دانشگاه از تاریخ 1400/1/14 به مدت یک سال به عنوان مدیر گروه آموزشی رشته اتاق عمل دانشگاه منصوب گردیدند.