آقای حسین شرفی

کارشناسی ارشد پرستاری

مدیرگروه اتاق عمل

تلفن تماس: 31971087

 

مدیر گروه تکنولوژی اتاق عمل