طی حکمی از سوی جناب آقای دکتر محمدرضا قدیرریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی قم، جناب آقای اصغر الهی عضو هیئت علمی دانشگاه به مدت یک سال از تاریخ 98/9/2به سمت مدیر گروه رشته علوم آزمایشگاهی در دانشکده پیراپزشکی منصوب گردیدند.

 

مدیر گروه علوم آزمایشگاهی