سرکار خانم مهسا حاجی محمدحسینی

مدیر گروه رشته فوریت های پزشکی

کارشناسی ارشد پرستاری داخلی - جراحی 

رزومه:

 

 

 

مدیر گروه فوریتهای پزشکی