طی حکمی از سوی جناب آقای دکتر محمد رضا قدیر ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی قم، سرکارخانم فاطمه شریفی فرد به عنوان مدیرگروه رشته هوشبری از تاریخ 1398/09/05 منصوب گردیدند.

 

مدیر گروه هوشبری