مرخصی تحصیلی و انصراف از تحصیل

مرخصی تحصیلی

ماده 1 : دانشجو می تواند پس از گذراندن یک نیمسال تحصیلی، در هر یک از دوره های کاردا نی وکارشناسی ناپیوسته حداکثر برای ١ نیمسال و در دوره کارشناسی پیوسته بر ای ٢ نیمسال متوا لی یا متناوب از مرخصی تحصیلی استفاده کند.دانشجویان دوره شبانه می توانند در هر یک از دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته حداکثر بر ای ٢نیمسال تحصیلی و در دوره های کارشناسی پیوسته حداکثر برای ٣ نیمسال متوالی یا متناوب از مرخصی تحصیلی استفاده کنند.

تبصره ١: موافقت با مرخصی تحصیلی دانشجو در اولین نیمسال تحصیلی با شور ای آموزشی دانشگاه می باشد.

تبصره ٢: مدت مرخصی تحصیلی جزو حداکثر مدت مجاز تحصیل دانشجو در هر دوره محسوب می شود.

ماده2 : تقاضای مرخصی تحصیلی باید به صورت کتبی، حداقل دو هفته قبل از شروع نا م نویسی هرنیمسال توسط دانشجو به اداره آموزش دانشگاه تسلیم گردد.

تبصره ١: چنانچه تقاضای مرخصی تحصیلی خارج از زمان مقرر ارائه شود، تصمیم گیری به عهده شورای آموزشی دانشگاه است.

تبصره ٢: اداره آموزش دانشگاه موظف است پس از کسب نظر از دانشکده ذی ربط قبل از اتمام مهلت نامنویسی موافقت یا عدم موافقت با درخواست دانشجو را کتبًا به وی ابلاغ نماید.

تبصره ٣: عواقب ناشی از مرخصی تحصیلی بر عهده دانشجو می باشد.

ماده ٣ : دانشجویان زن باردار شاغل به تحصیل در کلیه رشته های علوم پزشکی، می توانند با رعایت سایر ضوابط و مقررات از یک نیمسال مرخصی زایمان، بدون احتساب در سنوات تحصیلی استفاده نمایند. چنانچه به دنبال این نیمسال ، نیمسال تحصیلی بعد و عدم ارائه واحد توسط دانشگا ه دچار وقفه شود این نیمسال نیز جزو سنوات تحصیلی ایشان محاسبه نمیشود.

ماده 4 : دانشجویانی که گواهی و عذر پزشکی موجه آنها به تأیید شورای پزشکی و شورای آموزشی دانشگاه رسیده باشد، می توانند از حداکثر یک نیمسال مرخصی تحصیلی بدون احتساب در سنوات استفاده نمایند.مرخصی تحصیلی همسر دانشجوی بورسیه و همسر کارکنان دولت

ماده 5 : دانشجویی که به عنوان همسر یکی از کارکنان دولت، یا همسر یکی از دانشجویان بورسیه، به عنوان همراه به خارج از کشور اعزام میشود، میتواند با ارائه حکم مأموریت همسر و به تشخیص و تأیید شورای آموزشی دانشگاه، علاوه بر استفاده از میزان مرخصی مجاز در طول دوره تحصیل، تا ٤ سال دیگرنیز از مرخصی تحصیلی بدون احتساب در سنوات بهره مند گردد.

ماده 6 : دانشجویی که تمایل به انصراف از تحصیل داشته باشد، باید درخواست انصراف خود را شخصًا به اداره آموزش دانشگاه یا دانشکده تسلیم نماید. این دانشجو مجاز است فقط برای یک بار حداکثر تا یک ماه قبل از پایان همان نیمسال تقاضای انصراف خود را پس بگیرد. پس از انقضای این مهلت، حکم انصراف از تحصیل وی صادر میشود وپس از آن حق ادامه تحصیل در آن رشته را ندارد.

تبصره ١: دانشجوی منصرف از تحصیل چنانچه بخواهد مدارک تحصیلی خود را د ریافت نماید، موظف است به کلیه تعهدات قانونی دوران تحصیل خود عمل نماید.