سرکار خانم مائده تورده

کارشناس ارشد پرستاری داخلی جراحی

مسئول EDO دانشکده پیراپزشکی

تلفن تماس: 31971026-025

اتاق 324

پست الکترونیک: tourdeh.m@gmail.com