سرکار خانم زهرا افزون

مرتبه علمی:مربی

رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد پرستاری

تماس:31971029

 

استاد مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر

سرکار خانم دکتر معصومه اکبری

مرتبه علمی: استادیار

رشته تحصیلی: دکترای تخصصی پرستاری جراحی

تلفن: 31971082