مسئول امور اعضای هیات علمی:

نام ونام خانوادگی:جناب آقای دکتر خلیفه قلی

مرتبه علمی:استادیار

رشته تحصیلی:باکتری شناسی پزشکی

تماس:331971036

فایل ها