سرکار خانم مهسا حاجی محمد حسینی

مدیرگروه فوریت پزشکی

کارشناسی ارشد پرستاری

رزومه

 

آقای دکتر پرورش مسعود

دکتری پرستاری جراحی

 

 

سرکار خانم زهرا افزون

کارشناسی ارشد پرستاری