معاون آموزشی دانشکده

سرکار خانم دکتر مریم طبیبی

عضو هیات علمی دانشگاه

معاون آموزشی