دکتر سید احمدبطحائی

معاون دانشجویی فرهنگی

دکتری تخصصی سلامت در بلایا و فوریت ها

هیات علمی گروه  اتاق عمل