دکتر معصومه دولتی

معاون دانشجویی فرهنگی

دکتری تخصصی ژنتیک

هیات علمی گروه  علوم آزمایشگاهی

معاون دانشجویی و فرهنگی