معاون پژوهشی

آقای دکتر سعید شمس

دکترای باکتریولوژی

عضو هیئت علمی گروه پژوهشی