معاون پژوهشی

آقای دکتر سید احمد بطحائی

دکترای سلامت دربلایا و فوریت ها

عضو هیئت علمی گروه پژوهشی

 

خانم معصومه امیدپناه

کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی

کارشناس پژوهش