مقررات و قوانین آموزشی و انضباطی 

مقررات ارزیابی پیشرفت دانشجو

مقررات انتقال و جابجایی

مقررات پذیرش واحد

مقررات تغییر رشته

مقررات حذف و اضافه

مقررات حضور و غیاب

مقررات دانشجوی میهمان

مقررات شرایط ورود و نام نویسی

مقررات فراغت از تحصیل

مقررات مرخصی تحصیلی

مقررات نظام آموزشی

مقررات واحدهای درسی