نظام آموزشی

واحد درسی

ماده 1: آموزش در تمام دانشگاه های کشور مبتنی بر نظام واحدی است.

در نظام واحدی، ارزش هر درس با تعداد واحدهای آن درس سنجیده می شود و قبو لی یا عدم قبو لی دانشجو در یک درس، به همان درس محدود است.

هر واحد درسی، مقدار یا میزان درسی است که مفاد آن به ترتیب به صورت نظری ١٧ ساعت، عملی یا آزمایشگاهی ٣٤ ساعت، کارگاهی و کارآموزی یا عملیات می دانی و کارآمو زی در عرصه ٥١ ساعت، درطول یک نیمسال تحصیلی یا دوره تابستانی، طبق برنامه مصوب شورای عالی برنامه ریزی تدریس می شود.

در مورد رشته هایی که دارای پروژه هستند، مدت اجرای پروژه در یک نیمسال متناسب با واحد آن توسط استاد مربوط تعیین میشود.

سال تحصیلی

ماده 2: هر سال تحصیلی مرکب از دو نیمسال تحصیلی و در صورت ضرورت و داشتن شر ایط و امکانات یک دوره تابستانی است. مدت آموزش هر نیمسال تحصیلی شامل ١٧ هفته و هر دوره تابستا نی شامل ٦هفته آموزش با رعایت مفاد ماده ٥ است.

تبصره ١: طول مدت امتحانات پایان نیمسال یا پایان دوره تابستانی جزو مدت آموزش محسوب نمیشود.

تبصره ٢: در موارد استثنایی و ضروری، شامل وقوع بلایای طبیعی، عدم امکان حضور استاد مربوط درطول ١٧ هفته، بیماری استاد و مواردی از این قبیل، به پیشنهاد دانشکده مربوط و موافقت شور ای آموزشی دانشگاه، می توان درس یا درس هایی را در مدتی کوتاهتر از ١٧ هفته جهت کلیه دانشجویانی که آن درس یا درس ها را اخذ کرده اند، تدریس نمود، مشروط بر اینکه مجموع ساعات هر واحد درس ی ازمیزان مقرر در ماده ٥ این آیین نامه کمتر نشود و شرکت در کلیه کلاس ها مطابق ساعات هر واحد درسی الزامی است.

حدود اختیارات دانشگاه در مورد برنامه درسی

ماده 3: تمام دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی موظفند برنامه های درس  مصوب شور ای عا لی برنامه ریزی را اجرا نمایند.

تبصره: ترتیب دروس با رعایت پیش نیازها، تنظیم برنامه تحصیلی دانشجویان در طول دوره، روش تدریس و جابجا کردن ریز مواد و طرح مطالب جدید در یک درس و انتخاب منابع بر عهده دانشگا هها ودانشکده های علوم پزشکی است.

دروس اختیاری

ماده 4: دانشگاه های دارای هیأت ممیزه می توانند با توجه به برنامه آموزشی در هر رشته و به تشخیص گروه مربوط تعدادی از دروس اصلی مرتبط با رشته را تعیین و به عنوان دروس اختیاری ارائه دهند،

مشروط بر آنکه تعداد واحدها و طول دوره در هر رشته از سقف مجاز در این آیین نامه تجاوز نکند.

ساعات حل تمرین

ماده 5: دانشگاه ها می توانند در صورت لزوم به تشخیص گروه آموزشی و تأیید دانشکده و دانشگاه، در هررشته از دوره های کارشناسی تا ٢٠ ساعت و در دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته تا ١٠ ساعت به عنوان حل تمرین به ساعات تدریس رشته، در طول دوره بیفزایند. این افز ایش ساعت موجب افز ایش واحد هر درس نمیشود.