نیمرخ تحصیلی رشته کاردانی فوریتهای پزشکی 

نیمرخ دروس فوریتهای پزشکی