نیمرخ درسی رشته های مختلف به شرح زیر است:

کارشناسی ناپیوسته هوشبری

کارشناسی پیوسته هوشبری

کارشناسی پیوسته تکنولوژی اتاق عمل

کارشناسی ناپیوسته تکنولوژی اتاق عمل

کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی

کارشناسی ناپیوسته فوریتهای پزشکی

کاردانی فوریتهای پزشکی