واحدهای درسی و طول مدت تحصیل

تعداد واحد

ماده :1 تعداد واحدهای درسی لازم برای گذراندن هر یک از دوره های تحصیلی گروه پزشکی، برابرسرفصل برنامه های مصوب شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی به شرح زیر است:

دوره کاردانی: ٦٤ تا ٦٨ واحد

دوره کارشناسی پیوسته: ١٣٠ واحد

دوره کارشناسی ناپیوسته: ٦٥ واحد

با توجه به اینکه برنامه آموزشی رشته های مختلف در دست بازنگری می باشد، لذا تا زما نی که برنامه جدید بازنگری شده ابلاغ نشده است، برنامه قبلی و سقف واحدهای قبلی به قوت خود باقی است. توضیح اینکه سقف واحدهای قبلی برای دوره کاردانی ٦٨ تا ٧٢ واحد، کارشناسی پیوسته ١٣٠ تا ١٣٥ واحد وکارشناسی ناپیوسته ٦٧ تا ٧٠ واحد است.

ماده :2 هر دانشجوی دوره روزانه در هر نیمسال تحصیلی حد اقل ١٢ و حداکثر تا ٢٠ واحد درسی ودانشجوی دوره شبانه حداقل ١٠ و حداکثر ١٨ واحد را باید انتخاب کند.

تبصره :١ در صورتی که میانگین کل نمرات دانشجو در یک نیمسال تحصیلی حداقل ١٧ باشد، میتواند با نظر استاد راهنما و موافقت دانشکده، در نیمسال بعد، حداکثر تا ٢٤ واحد درسی را انتخاب کند.دانشجوی دوره شبانه که دارای این شرایط باشد، میتواند حداکثر تا ٢٠ واحد درسی را انتخاب کند. به موجب مصوبه اولین شورای معین شورایعالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ  که در بین دانشجویان شبانه یک دوره، دانشجوی شاغل وجود نداشته باشد و تما می دانشج ویان آن دوره بتوانند همانند دانشجویان روزانه اخذ واحد نمایند و در کلا سها حاضر شوند، تصمیم گیری در این خصوص برعهده شورای آموزشی دانشگاه مربوطه میباشد و در صورت ارائه واحد همانند دانشجویان روزانه، حداکثر سنوات مجاز تحصیلی آن دوره شبانه همانند دانشجویان روزانه محاسبه خواهد شد.

تبصره2:در نیمسال قبل از کارآموزی در عرصه، دانشجو از رعایت شرط انتخاب حداقل ١٢ واحد دردوره روزانه و ١٠ واحد در دوره شبانه معاف است.

تبصره3:تعداد واحدهای انتخابی در دوره تابستانی حداکثر ٦ واحد درسی است.

ماده 3: اخذ واحد درسی همراه با کارآموزی در عرصه مجاز نمیباشد.

تبصره1:در صورت ضرورت و به تأیید شورای آموزشی دانشگاه اخذ حداکثر یک درس عمومی همراه با کارآموزی در عرصه امکان پذیر است. همچنین در صورتی که دانشجو تنها یک درس تئوری باقیمانده داشته باشد و قبلا آن درس را اخذ نموده و در کلاس های مربوط حضور داشته و لیکن در امتحان آن درس شرکت نکرده و یا نمره قبولی کسب نکرده باشد، با نظر دانشگاه و تأیید استاد مربوط می تواند آن درس را همراه با کارآموزی در عرصه اخذ و امتحان آن را در طول ترم از طریق معرفی به استاد بگذراند.

تبصره 2:چنانچه دانشجو در درس معرفی به استاد نمره مردودی گرفت در نیمسال بعد ملزم به

انتخاب مجدد آن درس و شرکت در کلاس مربوط و کسب نمره قبولی است.

تبصره3: در مواردی که در نیمسال قبل از کارآموزی در عرصه دانشجوی دوره روزانه حداکثر ٢٤ واحد درسی و دانشجوی دوره شبانه حداکثر ٢٠ واحد درسی باقی داشته باشد، در صورتی که در نیمسال قبل مشروط نشده باشد، با نظر دانشکده میتواندکلیه آن واحدها را در آن نیمسال انتخاب نماید.

تبصره 4 :دانشجویان درس پیش نیاز را میتوانند همزمان با درس پس نیاز بگذرانند و اگر درس پیش نیاز را بیفتند درس پس نیاز حذف نمیشود و بایستی یک بار دیگر پیش نیاز را بگذرانند و نیز اگر دوپیش نیاز داریم و گذراندن هر دو باعث طولانی شدن دوره میشود به اختیار شور ای آموزشی دانشگاه گذراندن یکی از دروس پیشنیاز تنها کافی است.

دروس پیش نیاز دانشگاهی

ماده  :4  آن دسته از پذیرفته شدگان آزمون سراسری ورودی دانشگاه ها در دوره های کاردانی، کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته همه رشته های تحصیلی که نمره خام مواد امتحانی آنها در آزمون ورو دی در یک یا چند درس به تشخیص شورای آموزشی دانشگاه پذیرنده، از حد نصاب معینی کمتر باشد،موظفند حسب نیاز رشته دروسی را که آن دانشگاه تعیین میکند به عنوان دروس پیشنیاز دانشگا هی علاوه بر دروس مندرج در برنامه مصوب در اولین یا دومین نیمسال تحصیلی بگذرانند.

تبصره :1  تعیین نوع درس، تعداد واحد، ریز مواد، نحوه ارائه و زمان تدریس دروس پیش نیاز دانشگاهی برعهده شورای آموزشی دانشگاه پذیرنده و بر اساس پیشنهاد گروه های آموزشی است.

تبصره 2 زمان سنجش آموزش کشور، پس از اعلام نتایج آزمون ورودی، کارنامه پذیرفته شدگان،مشتمل بر نمره خام آنها را در هر یک از مواد امتحانی در اختیار دانشگاه های ذیربط قرار میدهد.

تبصره 3:ارائه دروس پیش نیاز دانشگاهی و چگونگی اجرای آنها در دانشگاه ها از هر لحاظ، از جمله ثبت نمرات در کارنامه دانشجو، احتساب در میانگین پایان نیمسال و مشروطی و میانگین کل نمرات دانشجومانند دروس دانشگاهی و تابع مقررات آموزش عالی است.

تبصره4 به حداکثر طول دوره تحصیل دانشجویانی که حداقل ٨ واحد از دروس پیشنیاز دانشگاهی راگذرانده باشد، حداکثر یک نیمسال تحصیلی افزوده میشود.

تبصره 5:دانشجویان درس پیش نیاز را می توانند همزمان با درس پس نیاز بگذرانند و اگر درس پیشنیاز را بیفتند درس پس نیاز حذف نمیشود و بایستی یک بار دیگر پیشنیاز را بگذرانند و نیز اگر دوپیش نیاز داریم و گذراندن هر دو باعث طولانی شدن دوره می شود به اختیار شور ای آموزشی دانشگاه گذراندن یکی از دروس پیش نیاز تنها کافی است.

طول دوره

ماده5:حداکثر مدت مجاز در دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته روزانه ٣ سال و در دوره٣ سال و ٧ سال است . در صور تی / کارشناسی پیوسته روزانه ٦ سال و در دوره های شبانه به ترتیب ٥ که دانشجو نتواند واحدهای دوره را در حداکثر مدت مجاز تحصیل با موفقیت بگذراند، از دانشگاه مربوط اخراج میشود.