پذيرش واحدهاي درسي

ماده 1 : معادل سازي و پذيرش دروسي كه دانشجو قبلا در دانشگاه ها يا ديگر مقاطع تحصيلي گذرانده است با رعايت شرايطي به شرح زير مجاز است:

- دانشجو با توجه به سوابق تحصيلي خود مجاز به شركت در آزمون ورودي رشته جديد باشد

- دانشگاه قبلي و مدارك تحصيلي آن مورد تأييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي يا وزارت علوم تحقيقات و فناوري باشد.

- تحصيل دانشجو در دانشگاه قبلي مطابق برنامه مصوب شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي و يا وزارت علوم، تحقيقات و فناوري باشد.

- محتواي آموزشي دروس گذرانده شده دانشجو با دروس رشته جديد به تشخيص گروه آموزشي حداقل٨٠ % اشتراك محتوايي داشته و نمره هر يك از دروس از ١٢ كمتر نباشد.

تبصره ١: معادل سازي و پذيرفتن دروس توسط گرو هه اي آموزشي ذي ربط در دانشگاه پذيرنده انجام ميشود.

تبصره ٢: نمرات دروس پذيرفته شده از دانشجو در محاسبه ميانگين نيمسال محسوب نمي شود ولي درمحاسبه ميانگين كل دانشجو محسوب خواهد شد.

تبصره ٣: به ازاي هر ٢٠ واحد از دروس پذيرفته شده دانشجو، يك نيمسال تحصيلي از حداكثر مدت مجاز تحصيل وي كاسته ميشود.