جناب آقای روح اله یوسفی

مسئول آموزش

تلفن تماس: 31971112 

 

جناب آقای صادق فهیمی 

کارشناس بالینی

تلفن تماس: 31971111

پرسنل اداره آموزش